Privacyverklaring Sportschool Kalong Dit is de privacyverklaring van Sportschool Kalong, gevestigd te Lohmanlaan 19 Doetinchem ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09196222, hierna te noemen: ‘Sportschool’ Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: jospalmkalong@gmail.com In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Doel Welke persoonsgegevens   Grondslag Bewaartermijn Ontvangers Het uitvoeren van de Voornaam Uitvoering van de Indien U lid wordt NVT. lidmaatschap overeenkomst Achternaam overeenkomst gedurende de looptijd Geboortedatum van de overeenkomst. Lidmaatschap administratie Geboorteplaats Indien U geen lid wordt Geslacht worden de gegevens zo Telefoonnummer snel als mogelijk verwijderd E-Mailadres binnen 6 maanden. Data behaalde Kyu - en Dan graden Behaalde wedstrijd-   Resultaten Uitvoeren van de Voorletters Uitvoering van de Gedurende de looptijd Financieel administratie Kantoor Financiële Administratie Achternaam overeenkomst van de overeenkomst, Belastingdienst Adres daarna voor 7 jaar Bankgegevens Betaalgegevens Uitvoeren de Voornaam Uitvoering van de Gedurende de looptijd Wedstrijd organisatie (WOC) wedstrijd administratie Achternaam wedstrijdadministratie van de overeenkomst. Sportdata.org (Alleen voor wedstrijddeelnemers) Geboortedatum Geslacht Lichaamsgewicht Lichaamslengte E-mail adres KBN lidnummer Pasfoto Versturen digitale Voornaam Uitvoering van de Zolang als men NVT. berichten, waaronder Achternaam overeenkomst. aangemeld is Nieuwsbrief. E-mailadres Ter benadering na Voornaam Toestemming Zolang als de NVT. beëindiging lidmaatschap. Achternaam toestemming niet is Bijvoorbeeld voor een Adres ingetrokken. reünie of bijzondere Telefoonnummer gebeurtenis. E-mail adres Verstrekking van persoonsgegevens aan derden Zonder uw toestemming verstrekt de Sportschool uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Sportschool met u heeft, tenzij de Sportschool wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U hebt het recht de Sportschool te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Sportschool op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Sportschool deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Sportschool hebben ontvangen. Beveiliging persoonsgegevens De Sportschool treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Minderjarigen Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Links naar andere websites De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Sportschool. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Sportschool raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. Wijziging van het privacy beleid De Sportschool past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Sportschool er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. Contactgegevens Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: Verantwoordelijke: J.T.M.  Palm E-mail: jospalmkalong@gmail.com Telefoonnummer: 0315-685551 Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Made with MAGIX